Kartografia, geoinformatika, geodézia

Kategória: Odborné
Kartografia je vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies s objektmi a javmi na nich prostredníctvom digitálneho obrazu reality, mapy, atlasu, glóbusu s použitím mapových znakov, textového, obrazového alebo iného doplnenia.

Kartografia je vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies s objektmi a javmi na nich prostredníctvom digitálneho obrazu reality, mapy, atlasu, glóbusu s použitím mapových znakov, textového, obrazového alebo iného doplnenia.

Geoinformatika je vedná disciplína, ktorá skúma najmä štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie prírodných a sociálno-ekonomických systémov pomocou modelovania a zaoberá sa zberom, analýzou, spracovaním a poskytovaním informácií alebo údajov o objektoch a javoch existujúcich v realite.

Geodézia je matematická, fyzikálna a technická veda zaoberajúca sa určovaním tvaru a rozmerov Zeme, meraním a zobrazovaním tvaru, rozmerov a priestorovej polohy predmetov na zemskom povrchu alebo pod ním vzhľadom na geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej a gravimetrickej siete v priestore a čase s predpísanou presnosťou a použitím zákonných meracích jednotiek. Špecializovanými odbormi geodézie sú napríklad geodetická astronómia, gravimetria, družicová geodézia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, fotogrametria. Z technického hľadiska sem možno zaradiť aj kataster nehnuteľností.

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súbor prostriedkov zabezpečujúcich zber, spracovanie, využívanie a poskytovanie údajov z tohto informačného systému webovou katalógovou službou prostredníctvom metaúdajov.

Údaje predstavujú opakovateľnú možnosť poskytovania dostupných informácií o objektoch spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie. Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie. Metaúdaje obsahujú informácie o identifikácii údajov, geografickej polohy objektov, kvalite a platnosti údajov, použitom záväznom geodetickom systéme, subjektoch zodpovedných za tvorbu, spracovanie, uchovávanie, distribuovanie údajov, podmienkach obmedzenia prístupu k údajom a ich použitiu, opisných údajoch k metaúdajom.